Istighfar Rajab dan Faedahnya


Bagi sebagian orang, mungkin baru pertama kalinya mendengar istighfar Rajab dan bagi sebagian lain mungkin sudah terbiasa dengan bacaan istighfar yang dibaca pada bulan Rajab ini. Memang, menurut pakar hadits zaman sekarang, istighfar Rajab tidak mempunyai alasan atau dalil hadits yang kuat, sehingga mereka menganjurkan untuk tidak mengamalkannya, karena termasuk bid'ah.

Namun bagi sebagian ulama salafi, mereka justru menganjurkannya, bukan melihat dari tidak atau adanya dalil yang menyertai amalan tersebut. Tapi berdasarkan inti dari tujuan amalan tersebut, dalam rangka mengagungkan bulan Rajab dengan cara melaksanakan berbagai amalan yang pada bulan-bulan biasa tidak atau jarang diamalkan. Bacaan istighfar tersebut hanyalah salah satu cara berzikir kepada Allah. Penamaan istilah "istighfar Rajab", adalah penamaan orang-orang agar lebih friendly dan gampang diingat.

Intinya adalah berzikir dan berdoa kepada Allah. Bukankah berzikir dan berdoa kepada Allah diperintahkan bukan dibid'ahkan ? Tidak ada larangan kita berdoa atau berzikir di luar shalat harus dengan bahasa Arab, harus dengan kalimat yang persis sama dari sumbernya. Bahkan dengan bahasa kita sendiri pun, berdoa bisa dilakukan.

Intinya, bagi mereka yang suka mengamalkan istighfar Rajab, silahkan teruskan karena termasuk bid'ah hasanah. Namun Penulis memesan, agar tujuan membaca tersebut jangan melihat pahala atau faedah yang disebutkan seperti dalam kitab kecil Majmu Syarif. Tapi niatkanlah karena Allah semata, apapun pahalanya, gimana Allah saja.

Lalu bagaimana bacaan istighfar Rajab itu ? Seperti yang telah Saya tulis, bahwa kita bebas membaca berdzikir atau berdoa apa saja di bulan Rajab, termasuk istighafar. Anda boleh memperbanyak istighfar yang Anda hapal sesuai selera. Namun yang paling utama adalah bacaan sayyidul istighfar. Adapun ada sebagian orang membaca istighfar yang terdapat dalam kitab Majmu Syarif, itu hak mereka untuk mengamalkannya.

Berikut ini bacaan istighfar Rajab yang Saya maksud bisa Anda lihat teks Arabnya di bawah ini.


Bacaan latin istighfar Rajab
Bismillahirrahmaanirrahiim. Astaghfirullaahaladzim 3x. Alladzi laa ilaaha ilaa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaihi, min jamiiil maaashii wadzunuubi wa atuubu ilaihi, min jamiii maa karihallaahu qaulaw wa filaw wasamaw wa bashharaw wa haadiiran. Allahumma innii astaghfiruka limaa qoddamtu wa maa akhkhortu wa maa asraftu wamaa asrortu wa maa alantu wamaa anta alamu bihii minni antal muqoddimu wa antal muakhiru wa anta alaa kulli syai-in qodiir. Allahumma innii astaghfiruka min kulli dzanbin tubtu ilaika minhu tsumma udtu fiihi wa astaghfiruka bimaa aradtu bihii wajhakal kariima fa khaalathuhuu bi maa laisa laka bihii ridlaw wa astaghfiruka bimaa waadtuka bihii nafsii tsumma akhlaftuka wa astaghfiruka bimaada aalii ilaihil hawaa min qoblir rukhashi mim masytabaha alayya wa huwa indaka mahzhuuruw wa astaghfiruka minan niamil latii an amta bihaa alal maaashii wa astaghfiruka minadz dzunuubillatii laa yaghfiruhaa ghairuka wa laa yath-thaliu alaihaa ahadun siwaaka wa laa yasauhaa illaa rahmatuka wa hilmuka wa laa yunjii minhaa illaa afwuka wa astaghfiruka min kulli yamiinin halaftu bihaa fa hanats-tu fiihaa wa ana indaka makhuudzun bihaa wa astaghfiruka yaa laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh zhaalimiin. Wastaghfiruka yaa laa ilaaha illa anta aalimul ghaibi wasy syahaadati min kulli sayyi-atin amiltuhaa fii bayaadlin nahaari wa sawaadil laili fii mala-iw wa khala-iw wa sirriw waalaaniyatiw wa anta ilayya naazhirun idzartakabtuhaa taraa maa aataituhuu minalishyaani bihii amdan au khathaa-an au nisyaanay yaa haliimu yaa kariimu wa astaghfiruka yaa laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh zhaalimiina. Rabbigh firlii warhamnii wa tubalayya wa anta khairur raahimiina wa astaghfiruka min kulli fariidlatil wajabat alayya fii anaa-illaili wa athraafin nahaari fa taraktuhaa amdan au khata-an au nisyaanan au tahaawunaw wa ana mas-uulum bihaa wa min kulli sunnatim min sunani sayyidil mursaliina wa khaatamin nabiyyiina muhammadin shallallaahu alaihi wa sallama fa taraktuhaa ghaflatan au sahwan au jahlan au tahaawunan au katsurat wa ana aa-idum bihaa wa astaghfiruka yaa laa ilaaha illa anta wahdaka laa syariika laka subhaanaka rabbil aalamiina lakal mulku wa lakal hamdu wa lakasyukru wa anta hasbunaa wa nimal wakiilu nimal maulaa wa nimannashiiru wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil aliyyilazhiimi wa sallallaahu alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihi wa shahbihii wasallama tasliiman katsiiraw wal hamdu lillaahi rabbilaalamiin.

Terjemahan istighfar Rajab
Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung 3x yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri. Aku bertaubat kepada-Nya dari segala maksiat dan dosa. Aku bertaubat kepada-Nya dari segala yang Allah benci, baik berupa perkataan, perbuatan, pendengaran, penglihatan, maupun perasaan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun terhadap apa-apa (dosa-dosa) yang telah lalu maupun yang kemudian, baik (dosa yang aku perbuat) keterlaluan, (dosa) yang aku sembunyikan, (dosa yang aku perbuat) secara terang-terangan, maupun apa-apa (dosa-dosa) yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Pemula, Engkaulah Yang Maha Akhir, dan hanya Engkaulah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Ya Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu dari setiap dosa, aku bertaubat kepada-Mu dari dosa yang aku lakukan lagi. Aku memohon ampun kepadamu terhadap apa-apa yang aku maksudkan untuk berbakti kepada-Mu, Yang Maha Mulia, namun tercemari oleh apa-apa yang tidak Engkau ridhoi. Aku memohon ampun kepada-Mu atas apa-apa yang telah aku janjikan kepada-Mu kemudian aku khilaf kepada-Mu. Aku memohon ampun kepada-Mu atas apa-apa yang Engkau serukan kepadaku, namun aku menyepelekannya. Aku mohon ampun kepada-Mu dari segala nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku namun aku menyalahgunakannya dijalan maksiat. Aku memohon ampun kepada-Mu dari segala dosa yang tidak ada yang dapat mengampuninya selain-Mu, dan janganlah memperlihatkannya kepada seorangpun selain-Mu, dan tidak ada yang dapat melapangkannya kecuali rahmat-Mu dan kesantunan-Mu, serta tidak ada yang dapat selamat darinya kecuali ampunan-Mu. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjunan kita, Nabi Muhammad saw., juga keluarganya, para sahabatnya dengan keselamatan yang banyak. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.0 Response to "Istighfar Rajab dan Faedahnya "

Post a Comment