Dzikir Sesudah Sholat Fardhu Sesuai Sunnah


Mungkin tulisan tentang dzikir sesudah sholat fardhu sesuai sunnah ini agak panjang, jadi silahkan di bookmark dahulu supaya mudah mengunjungi blog ini kembali kalau membutuhkannya.

Bacan dzikir sesudah sholat ini, jika Anda belum hafal, bisa dibaca sambil melihat tulisan Arab atau latinnya misalnya di smartphone Anda atau buku. Tentu saja hal ini tidak dilarang karena memang kita dianjurkan untuk berdzikir sesudah sholat, masalah dzikirnya dibaca sambil melihat tulisan di media tertentu, maka itu tak jadi soal.

Memang idealnya adalah kita bisa hafal dzikir tersebut sehingga kita tidak ribet terutama jika sholatnya di luar rumah atau sedang bepergian. Namun daripada tidak berdzikir sama sekali karena alasan tidak hafal, maka berdzikir sambil membaca adalah solusi terbaik karena jika Anda rutin membaca pun sebetulnya itu bagian dari menghafal.

Saya jadi ingat ketika waktu SD, di rumah Saya di kampung setiap malam Jum'at, Saya dididik oleh ayah untuk membaca mendawamkan Surat Yaasin. Tentu saja sambil memegang dan membaca Al Quran, karena boro-boro smartphone, hp saja belum ada. Karena pekerjaan tersebut dilakukan secara kontinu, maka lama kelamaan Saya bisa baca Surat Yaasin tanpa harus melihat tulisan alias hafal, padahal Saya sama sekali tidak ada niat menghafal saat itu.

Nah, dengan hal seperti itu Saya bisa menyimpulkan bahwa jika bacaan dzikir sesudah sholat ini Anda baca secara rutin sedikit demi sedikit, sambil lihat gadget, maka Saya yakin lama kelamaan Anda bisa hafal dengan sendirinya, apalagi ini dibaca 5 kali sehari.

Dzikir ini sengaja Saya tulis tanpa menyertakan penjelasan tentang keutamaan atau dalil dari hadits Nabi yang shahih. Semoga tidak mengurangi rasa kepercayaan atau ketidakshahihan dzikir-dzikir di bawah ini. Tujuannya agar bahasan fokus pada bacaan dzikirnya saja sehingga otomatis Anda mudah dalam menghafal atau membacanya. Adapun mengenai pembahasan dalil-dalilnya berupa hadits Nabi, ayat Al Quran atau pendapat para ulama salaf, insya Allah nanti akan Saya tuliskan pada lain kesempatan dengan judul artikel dan blog yang berbeda pula.

Yang Saya harus jelaskan bahwa dzikir-dzikir ini Saya ambil referensinya dari berbagai kitab hadits, kitab dzikir, kitab fiqih dan lainnya termasuk juga website sebagai referensi bantu dan media lainnya yang terpercaya serta berbagai ijazah-ijazah dari para ulama yang mursyid yang tentu saja amalan tersebut nympai sanadnya kepada Baginda Rasulillah SAW.

Para ulama telah menyepakati bahwa hukum membaca dzikir setelah sholat fardhu ini adalah sunat dan sangat dianjurkan. Mengapa demikian ? Karena saat sesudah sholat adalah saat diterimanya doa dan amalan dzikir, jadi mengapa kita tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk berdzikir dan berdoa. Kita nggak tahu, amalan apa yang diterima oleh Allah, tapi kalau kita berusaha beramal pada saat-saat ijabah doa, maka itulah cara yang terbaik yang harus kita manfaatkan, salah satunya setelah sholat fardhu.

Akhirnya berikut ini Saya tulis beberapa dzikir yang biasa dibaca setelah sholat fardhu :

Asyhadu allaa ilaaha illalloohur rohmaanur rohiim,. Alloohumma adzhib 'annil hamma wal hazan.
Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang di sembah selain Allah, yang Pengasih dan Penyayang. Ya Allah jauhkanlah dari padaku segala kebingungan dan duka cita.

Bacaan di atas, dibaca ketika habis salam dan tangan kanan masih dalam posisi mengusap wajah. Selanjutnya baca istighfar.


Astaghfirullooh. Astaghfirullooh. Astaghfirullooh.
Alloohumma antassalaamu wa minkas salaamu tabaarokta yaa dzaljalaali wal ikroom.
Saya memohon ampun kepada Allah.
Ya Allah Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu lah kesejahteraan, Maha Suci Engkau wahai Rabb pemilik Keagungan dan Kemuliaan.

, ,
Laa ilaaha illalloohu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa alaa kulli syay-in qodiir. Alloohumma laa maania limaa athoyta, wa laa muthiya limaa manata, wa laa yanfau dzal jaddi minkal jaddu.
"Tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari (siksa)-Mu.

Laa ilaaha illalloohu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa alaa kulli syay-in qodiir. Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah, laa ilaaha illalloohu, walaa nabudu illaa iyyaahu, lahun nimatu wa lahul fadhlu walahuts tsanaa-ul hasan, laa ilaaha illalloohu mukhlishiina lahud diinu walaw karihal kaafiruun.
"Tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat, anugerah, dan pujian yang baik. Tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Alloohumma a-innii alaa dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatika.
Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.
Subhaanallaah (33x)
Maha suci Allah (33x)
Alhamdulillah (33x)
Segala puji bagi Allah (33x)
Allahu Akbar (33x)
Allah Maha Besar (33x)

Kemudian untuk melengkapinya menjadi seratus, ditambah dengan membaca:

,
Laa ilaaha illalloohu wahdahuu laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa alaa kulli syay-in qodiir.
"Tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
" Alloohumma innii a'uudzu bika minal jubni wa a'uudzu bika an uradda ilaa ardzalil 'umuri wa a'uudzu bika min fitnatid dunyaa wa a'uudzubika min adzaabil qobri "

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut (penakut), aku berlindung kepada-Mu dari kepikunan, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan siksa kubur"

.. .
Qul huwalloohu ahad. Alloohush shomad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakullahuu kufuwan ahad.
Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".
. . .
Qul a'uudzu birobbil falaq. Min syarri maa kholaq. Wa min syarri ghoosiqin idzaa waqoba. Wa min syarrin naffaatsaati fil'uqodi. Wa min syarri haasidin idzaa hasada.
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai waktu subuh, dari kejahatan apa-apa (mahluk) yang diciptakan-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki"
. . . . .
Qul a'uudzu birobbin naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil khonnaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wannaas.
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Robb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.
Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyum, la ta-khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh. Man dzalladzii yasyfau indahuu illaa bi idznih. Yalamu maa bayna aydiihim wa maa kholfahum. Wa laa yuhiithuuna bi syay-im min ilmihii illaa bi maa syaa. Wasia kursiiyyuhus samaawaati wal ardh. Walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa. Wa huwalaliiyul azhiim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Alloohummaghfirlii khothooyaaya wa dzunuubii kullahaa, Alloohumman sya'nii wajburnii wahdinii lishoolihil a'maali wal akhlaaq. Innahu laa yahdii lishoolihihaa walaa yashrif sayyi-ahaa illaa anta.
Alloohummaj 'al khoiro 'umrii aakhirohu wa khoiro 'amalii khowaatimahu, wa khoiro ayyaamii yauma alqook
Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah penghujungnya. Dan jadikan sebaik-baik amalku adalah pamungkasnya. Dan jadikan sebaik-baik hari-hariku adalah hari di mana saya berjumpa dengan-Mu Kelak.

Alloohumma innii a'uudzubika minal kufri wal faqri wa 'adzaabil qobri.
Ya Allah ! Aku berlindung kepadaMu dari kekafiran, dari kemiskinan dan dari siksa kubur.
Subhaana robbika robil 'izzati 'ammaa yashifuun, wa salaamun 'alal murasliina wal hamdu lillaahi rabbil 'aalamiin.
Maha Suci Allah Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari sifat-sifat yang di berikan oleh orang-orang kafir.Dan semoga keselamatan bagi para Rasul.Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.

Khusus setelah selesai shalat Shubuh, maka disunnahkan juga menambahkan membaca:
Alloohumma innii as-aluka ilman naafiaa, wa rizqon thoyyiban, waamalam mutaqobbalan.
"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima."


Setelah sholat maghrib dan subuh, juga ditambah dengan bacaan di bawah ini :


,
Laa ilaaha illalloohu wahdahuu laa syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyii wa yumiitu wahuwa alaa kulli syay-in qodiir.
"Tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi ruh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(Dibaca sebanyak 10 kali).

Alloohumma ajirnii minan naar

Ya Allah, jauhkanlah Saya dari neraka
(Dibaca 7 kali)


Itulah beberapa dzikir sekaligus doa yang bisa Anda baca setelah selesai sholat fardhu 5 waktu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat muslim semua. Mohon maaf jika ada kesalahan nulis Arab, latin atau terjemahannya, maklum Saya masih belajar. Jadi segera lapor saja pada Saya via email, jika ada kesalahan karena Saya takut juga kalau tulisan Saya malah menyesatkan. Wallaahu a'lam. Untuk sumber referensinya bisa Anda lihat di dalam kitab Al Adzkar An Nawaawi halaman 66 - 70.


0 Response to "Dzikir Sesudah Sholat Fardhu Sesuai Sunnah "

Post a Comment